Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2001

Printed Book

Buy for SEK 195

ePub

 

Read Online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2001

Hard cover
153 pages
Published
2002
Language
swe

Maj Reinhammar (red.)

Price from SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv, no. 327

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Bergfors, Erik Olof: Stig Björklund, 1919-2000.
Summary
Bergfors, Erik Olof: Sven Söderström. 1923-2000.
Summary
Bringéus, Nils-Arvid: Uppsalaetnologin i historiskt perspektiv. Reflektioner kring en jubileumsskrift.
Summary: A historical view of ethnology in Uppsala. Reflections on an anniversary publication.
Eaker, Birgit: Svensk dialektgeografisk forskning – historik, nuläge och framtidsperspektiv.
Summary: Swedish dialect geography – past, present and future
Eklund, Gerd: Djurmetaforer och redskap. En granskning av Annika Karlholms doktorsavhandling.
Summary: Animal metaphors and tools. A review of Annika Karlholm’s doctoral thesis.
Elmevik, Lennart: Sv. och no. dial. jåla ’prata strunt, pladdra, jollra’ o. dyl.
Summary: Swedish and Norwegian dialect jåla ‘talk nonsense, babble, prattle’ etc.
Litteratur om svenska dialekter 2000. En krönika sammanställd av Lars-Erik Edlund och Birgit Eaker
Reinhammar, Maj: Själar och pytare. En avhandling om säljaktsterminologi.
Summary: Själar ‘seals’ and pytare ‘seal hunters’. A thesis on seal hunting terminology
Svanberg, Ingvar: Trade in and use of Gentiana purpurea in Sweden.
Summary
Svanberg, Ingvar: Vattenödlorna i svensk folklig tradition. En studie i folklig biologi.
Summary: Newts in Swedish folk tradition. A contribution to folk biology
Sørensen, Viggo: Jysk -de-bøjning. En granskning af Lise Horneman Hansens doktorafhandling.
Summary: The -de conjugation in Jutland dialects. A review of Lise Horneman Hansenss doctoral thesis.
Östling, Per-Anders: Spiritusen i svensk folktradition.
Summary: The ‘spiritus’ in Swedish folk tradition.