Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum

Printed Book

Buy for SEK 200

ePub

 

Read Online

 

Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum

Utgivet med inledning och kommentarer av Gunnar Graumann och Lars Holm

ISBN
9789187403217
Soft cover
183 pages
Published
2017
Language
swe

Gunnar Graumann, Lars Holm

Price from SEK 200

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 144

Hiob Ludolf (1624-1704) var en vittberömd tysk språkforskare, diplomat och privatlärd. Som ung student och informator hos den svenske ämbetsmannen Schering Rosenhane ställde han samman en ordbok för eget bruk (nu i Uppsala universitetsbibliotek). Handskriften nämns i svensk lexikografihistorisk litteratur men har inte tidigare undersökts. Dictionarium innehåller drygt 2 000 svenska uppslagsord som översätts till tyska och ofta även till latin, holländska eller franska, ibland till något av ytterligare ett dussin språk. Ordartiklarnas längd varierar: vissa består bara av ett lemma utan ekvivalent, andra sväller ut till essäer om ämnen som fiske eller folktro. Ord som är snarlika sina tyska motsvarigheter saknas ofta i ordboken.

Inledande avsnitt ägnas tidsläget, huvudpersonernas biografier, själva handskriften och den redigeringsprincip utgivarna följt: trohet mot originalet förenad med begriplighet för läsaren, något som innebär viss typografisk normalisering. Det centrala och dominerande avsnittet är själva ordbokstexten, där varje lemma identifieras med hjälp av Svenska Akademiens ordbok (plus kompletterande ordböcker). I två tematiska kommentarer används uppslagsorden i Dictionarium för att skapa överskådliga bilder, dels av dagligt liv, andligt och materiellt, i drottning Kristinas Sverige, dels av tidens väl utvecklade repertoar i den två- och flerspråkiga lexikografin.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Redaktör för skriftserierna är docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.