Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre tider

Printed Book

Out of stock

ePub

 

Read Online

 

Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre tider

Bog Myrtle (Myrica galej and Other Substitutes for Hops in Former Times

Soft cover
245 pages
Published
1960
Language
swe

Price from SEK 75

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 36

I samband med en undersökning över de växter och djur som omtalas i eddadikterna har författaren kommit att intressera sig för äldre tiders smaktillsatser till öl; öl spelar nämligen en ganska stor roll i dessa dikter, och detta öl kan ej ha varit ett humleöl. En begränsning till Norden och »eddatiden» har därvid varit varken lämplig eller möjlig, och undersökningen har svällt ut så att ett särskilt arbete blivit nödvändigt. Framställningen begränsas till ölets smaksättning med bittra och aromatiska örter och med kryddor. Några andra frågor rörande det fornnordiska ölet ha behandlats i ett annat arbete. Mjöd har berörts blott i förbigående.
Den historiska undersökningen får en intressant anknytning till nutiden genom ett par uppgifter från senaste tid och framför allt genom en av fil. dr Evald Sandegren utförd experimentell undersökning, vars resultat framläggas i en bilaga (Evald Sandegren, Jämförande försök med pors och humle).
Detta arbetes tryckning har möjliggjorts genom ett frikostigt anslag från Svenska Bryggareföreningen, som ansett det vara av intresse att det utges till föreningens sjuttiofemårsjubileum 1960. Svenska Bryggareföreningen kan härigenom i realiteten betraktas som medutgivare av denna skrift.