Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Med stänk av dialekt

Tryckt bok

Köp för 200 kr

ePub

 

Läs online

 

Med stänk av dialekt

Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter

ISBN
9789187403187
Häftad
250 sidor
Utgiven
2016
Språk
swe

Björn Bihl

Pris från 200 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 141

Detta arbete handlar om Frödings dialektbruk i riksspråkliga dikter, dvs. om dialekt i litteratur. I dikterna använder Fröding dialektala drag som stilistiska markörer för att skapa olika effekter. Dessa uttrycks i termer av stilfunktion. Den kan vara dels enkel – autentisk-realistisk, komisk-humoristisk och arkaisk-högtidlig – dels en kombination av dessa.

Det betyder i sin tur att den formella sidan behandlas, vilket innebär att avgränsning mot riksspråket och fastställande av dialektal (värmländsk) äkthet är relevanta aspekter. Andra sådana är täthet, dvs. frekvensen av de dialektala dragen, och geografisk spridning; det senare är intressant för att utröna en eventuell samvariation inom resp. dikt. Till viss del uppmärksammas även etymologi i undersökningen.

I arbetet redogörs vidare för de ändringar i form av tillägg och reduceringar av dialektala drag som Fröding gjorde i sina dikter. Viktiga infallsvinklar här är vad, i vilken utsträckning och varför han ändrat.

I undersökningen beaktas kontextens betydelse för de dialektala dragen för att avgöra den dialektala statusen hos dessa. Betydande faktorer är i vilken del av resp. diktsamling en dikt placerats, ämnesinnehållet samt dialektal täthet och Frödings egna kommentarer. Dessutom har framställningssätt och metriskt sammanhang relevans.

Björn Bihl är docent i svenska språket, verksam vid Karlstads universitet.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Redaktör för skriftserierna är docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.