Acta academiae regiae Gustavi Adolphi

Spill med magiske sirkler

En utforskning av lek-ritual-kontinuumet

290 kr

Karl Tirén

Den samiska folkmusiken

450 kr

Sounds of Migration

Music and migration in the Nordic countries

250 kr

Klostergatan 2

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens byggnad i Uppsala

300 kr

Spelmansböcker i Norden

Perspektiv på handskrivna notböcker

250 kr

Religionhistorikern Folke Ström

Föredrag från ett symposium i Uppsala den 8 november 2017

200 kr

Svenska kulturmöten

Föredrag från ett symposium i Uppsala 14-15 mars 2016

200 kr

Viking-Age Runic Plates

Readings and Interpretations

300 kr

Beowulfkvädet

Den nordiska bakgrunden

300 kr

Plurala ortnamn

Föredrag från ett symposium i Uppsala 6-7 oktober 2016

200 kr

Midgård brinner

Ragnarök i religionshistorisk belysning

300 kr

Samiskt liv i äldre tid

Edvin Brännströms uppteckningar från Arvidsjaur och Arjeplog

300 kr

Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum

Utgivet med inledning och kommentarer av Gunnar Graumann och Lars Holm

200 kr

Kvinnan som inte ville ha barn

Sagotypen ATU 755, »Sin and Grace», i muntlig tradition och litterära verk

250 kr

Nybyggarliv i Vilhelmina 6.

Från nybyggarnas tankevärld

200 kr

Med stänk av dialekt

Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter

200 kr

»En alldeles egen och förträfflig National-Musik»

Nio författare om Svenska folk-visor från forntiden (1814–1818)

149 kr

Ättestupans förvandlingar

Åldrande, hot och rädsla under 350 år

149 kr

Nybyggarliv i Vilhelmina 5.

Från vaggan till graven

200 kr

Johannes Franckenius och den svenska floran

En studie i växt- och namnkunskap i 1600-talets Sverige

125 kr

Hå och hamna

Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden

250 kr

Tryckta visor

Perspektiv på skillingtryck som källmaterial

200 kr

Från renhållningshjon till modeaccessoar

10 000 år av relationer människa – hund i Sverige

200 kr

Medeltida storgårdar

15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem

250 kr

Aspekter på ordspråk

Föredrag vid ett symposium i Uppsala 27–28 april 2011

151 kr

Nils-Arvid Bringéus

Örkelljungapåg och Lundaprofessor

200 kr

Talemålsforskning i Norden dei siste 100 åra

Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdømålet

151 kr

Fornnordisk religionsforskning mellan teori och empiri

Kulten av anfäder, solen och vegetationsandar i idéhistorisk belysning

375 kr

Mellan nation och tradition

Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore

149 kr

Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap

Föredrag från ett symposium i Stockholm och Uppsala 25–26 november 2010

200 kr

Nybyggarliv i Vilhelmina 2.

Åkerbruk och boskapsskötsel

200 kr

Nybyggarliv i Vilhelmina 1.

Träd och växter som resurs

180 kr

Stalotomterna

En kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornlämningstyp

125 kr

Studier i dialektologi och sociolingvistik

Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010

250 kr

Anders Sparrmans brev till Carl von Linné

En kulturhistorisk och språklig undersökning med naturvetenskapliga inslag

149 kr

Studier i svenska språkets historia 11

Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010

225 kr

Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen

Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.–9. April 2010

200 kr

Språket i landskapet

Om runstenar, rågångar och byar

100 kr

Vad och vade

Svensk slåtter-, rågångs-, och arealterminologi

159 kr

Thet Gothlendska Tungomålet

Språkkapitlet i Lars Neogards Gautauminning (1732)

250 kr

Folkkultur i fokus

Tretton jubileumsföreläsningar

159 kr

Samlade visor

Perspektiv på handskrivna visböcker

250 kr

Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera

Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar

210 kr

geven vnde screven tho deme holme

Veriablenlinguistische Untersuchungen zur mittelniederdeutschen Schreibsprache in Stockholm

159 kr

Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria

Föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 20–22 januari 2006

196 kr

Vattensjön och Vattenån

Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad

210 kr

Festmåltid och vardagsmat

Föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3–4 juni 2005

196 kr

Les magiciens dans l'Islande ancienne

Études sur la représentation de la magie islandaise et de ses agents dans sources littéraires norroises

477 kr

Jul, disting och förkyrklig tideräkning

Kalendrar och kalendariska riter i det förkristna Norden

200 kr

Suffixbildungen in alten Ortsnamen

Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 14.–16. Mai 2004

196 kr

Språkhistoria och flerspråkighet

Föredragen vid ett internationellt symposium i Uppsala 17–19 januari 2003

159 kr

Norrländsk folktradition

Uppteckningar i urval och med kommentar av Bengt af Klintberg

400 kr

Botaniska strövtåg

Svenska och engelska

190 kr

Varifrån kom svenskan?

Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705

281 kr

En 1700-talsordlista från Piteå

Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar

127 kr

Lever Ekenssnacket?

Om äldre och nyare Stockholmsslang

186 kr

Sigfrid Svensson som folklivsforskare

En minnesskrift i anledning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 1901

186 kr

Gudarnas platser

Förkristna sakrala ortnamn i mälarlandskapen

265 kr

Det språk som blev vårt

Ursprung och utveckling i svenskan

186 kr

Uppväxtmiljö och språk

Agneta Horns språk i dialektgeografisk belysning

212 kr

Etnologin inför 2000-talet

Föredrag och artiklar med anledning av uppsalaetnologins 50-årsjubileum den 8 juni 1998

149 kr

Sejd

och andra studier i nordisk själsuppfattning

320 kr

Food from nature

Attitudes, Strategies and Culinary Practices

238 kr

Sommargås och Stjärnberg

Studier i svenska nötkreatursnamn

250 kr

Folkligt bildspråk

En studie över djurbenämningar i metaforisk användning i svenska dialekter

200 kr

Post- och järnvägsstationers namn i Götaland 1860–1940

Namngivning i spänningsfältet mellan allmänna och enskilda intressen

250 kr

Stora vokaldansen

Om kvantitativa och kvalitativa förändringar i fornsvenskans vokalsystem

149 kr

De värmländska medeltidsbreven

Regester med kommentarer Halvar Nilsson

200 kr

Scandinavian Personal Names in Norfolk

A Survey Based on Medieval Records and Place-Names

199 kr

Isländsk folkdiktning

folksagor, folksägner, folklig visdom

149 kr

On the Origin and Early History of the Runic Script

Typology and Graphic Variation in the Older Futhark

200 kr

Sockenbildning och sockennamn

Studier i äldre territoriell indelning i Norden

75 kr

Byngen, smissen och listar

Inbyggarbeteckningar och husbondenamn på Gotland

90 kr

Om kvantitetsutvecklingen i nordiska folkmål

Gammal kort stavelse i Kalix- och Pitemålen och målen i Nordmalings och ragunda socknar

75 kr

Estlandssvenska husdjursnamn

jämte en dialektuppsats: Husdjuren på Runö

60 kr

Folklore & Filologi

Valda uppsatser utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 13.8 1970

75 kr

Kainuu – Kvänland

ett finsk-norsk-svenskt problem

75 kr

Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790 - 1791

Tillkomna på anmodan av landshövdingen F. A. U. Cronstedt med efterskrift och register

75 kr

Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre tider

Bog Myrtle (Myrica galej and Other Substitutes for Hops in Former Times

75 kr

Studier till en svensk ortsnamnsatlas 10.

Formhistorisk undersökning på grundval av svenska dialekter och ortnamn

75 kr

Studier över de svenska Sta-namnen

Studier till en svensk ortnamnsatlas 9.

75 kr

Nordiska vin-namn

En ortnamnstyp och dess historia

101 kr

Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 2:1

Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Kartor

75 kr

Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 2:2

Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Text

75 kr

Studier till en svensk ortnamnsatlas 7.

Ortnamn och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder

75 kr

Studier till en svensk ortnamnsatlas 6.

Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn

75 kr

Studier till en svensk ortnamnsatlas 4.

Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement

75 kr

Studier till en svensk ortnamnsatlas 3.

Studier över de svenska ortnamnen på -inge

100 kr

Studier till en svensk ortnamnsatlas 2.

De svenska ortnamnen på Säter

75 kr

Sydöstra Närkes sjönamn

Sjönamnen i Askers, Sköllersta och Kumla härader

75 kr

Jämtlands folkliga kvinnodräkter

Studier i den jämtska allmogens dräktskick under 1700-talet och 1800-talets förra hälft

75 kr

Västergötlands folkmål del 3

Konsonanterna r–w, Kvantitet, Exspiratorisk accent

75 kr

Östra Smålands folkmål

Inledning, översikt av ljudläran Formlära: verbböjningen

149 kr

Småländska skärgårdsnamn

En studie över holmnamnen i Mönsterås

90 kr